Languages

User login


Planificació del projecte de trasllat des de BCN-Campus Nord a BCN-Zona Franca i Girona


En el marc de l'activació de circuits amb Fibra Òptica, s'ha pres la decissió de traslladar-nos des de Barcelona/Campus Nord a Barcelona/Zona Franca i Girona/Santa Caterina.
Des d'aquests punts de presència es preten activar el trànist internacional i l'intercanvi de trànsit amb el Punt Neutre de Catalunya (Catnix), i implica unes despeses importants, el que vol dir que cal incorporar nous padrins, i procurar que aquestes ubicacions estiguin en servei tan aviat com sigui possible.
Per aconseguir-ho, cal culminar un conjunt important de tasques, algunes de les quals tenen importants dependències entre si, això vol dir que és important tenir una visió general d'aquestes dependències per veure com afecten entre si i com ens podem coordinar en la seva execució.
Per tal de facilitar aquesta visió global, he preparat un projecte amb el planner del gnome, que adjunto en aquesta pàgina i que podem anar actualitzant a mesura de que el projecte avanci, es vagin detallant millor les tasques, les persones que hi intervenen, etc.

Atenció: Aquesta pàgina es continuarà al dokuwiki del GLIR:
https://castello.guifi.net/dokuwiki/doku.php?id=public:activacio2011

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

reply this topic

Frequently, you ought to do some important decisions. For example, you may decide to buy custom essay or not to buy. Only you opt for how to act.