Languages

Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la L.O. 3/2018 (LOPDGDD),  li oferim la següent informació:

Responsable del tractament

FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA XARXA OBERTA, LLIURE I NEUTRAL, GUIFI.NET - NIF: G64918212
Edifici Escoles Antigues, C.D.3210, Ctra. de Sant Bartomeu km 4  08503  Gurb
Email: fundacio@guifi.net

Finalitat del tractament

Gestionar el nostre projecte de construcció d'una infraestructura de telecomunicacions mancomunada, oberta, lliure i neutral.

Legitimació

Consentiment dels interessats. El fet de participar en el projecte implica que ens atorga el seu consentiment inequívoc per tractar les seves dades i per fer difusió de les dadesdel node que hagi creat amb la finalitat d’estendre la xarxa.

Destinataris

Les dades del node que hagi creat un participant en el projecte seran públiques per tal que el usuaris de la xarxa es puguin connectar. Fora d’aquest cas, les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Drets de les persones

Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça.

Termini de conservació de les dades

Mentre es mantingui la participació en el projecte i durant el temps necessari per complir amb les  obligacions legals.

Reclamació

Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Informació addicional

Tenim a la seva disposició informació addicional a les declaracions i polítiques de no discriminació i la privacitat i protecció de dades personals.

- Obligació de confidencialitat en el manteniment de routers:

L'art. 4 de l'RGPD, defineix "tractament" de dades com: “qualsevol operació o conjunt d'operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, confrontació o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.”

D'acord amb aquesta definició, en els casos en què una persona física participant en el projecte hagi afegit un router a la xarxa guifi, podria tenir accés a les dades de tràfic dels usuaris, el que implicaria un tractament de dades. Per això, el participant, com a responsable del node de connexió que ha creat, s'obliga  a no utilitzar en cap cas les dades de trànsit a les que pogués tenir accés i a mantenir la màxima reserva i confidencialitat sobre elles.

En els casos que els nodes no els creïn particulars,  sinó  entitats jurídiques, també serà necessari que publiquin les dades del node que hagin creat pel tal que la resta d’usuaris es puguin connectar. Quan les dades d’aquests nodes puguin identificar a persones físiques, ja sigui directament o de forma indirecta, serà responsabilitat d’aquestes entitats haver obtingut el consentiment dels interessats per cedir les seves dades, de conformitat amb el RGPD.

Igualment, a aquestes entitats els hi serà d’aplicació les obligacions de prohibició de tractament de les dades de trànsit i de confidencialitat establertes en el paràgraf anterior, excepte en cas que legalment estiguessin obligades a tractar aquestes dades.

Account information
Spaces are allowed; punctuation is not allowed except for periods, hyphens, and underscores.
A valid e-mail address. All e-mails from the system will be sent to this address. The e-mail address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by e-mail.
Personal information
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. Case sensitive validation: the response has to exactly match the solution. Case sensitive validation: the response has to exactly match the solution.