Languages

User login


Col·laboradors comercials, empreses de serveis, instal·ladors, botigues de material...


A la pàgina web de cada zona hi trobareu un enllaç a 'proveïdors', és on hi trobareu el llistat dels col·laboradors, voluntariat o professionals, que s'ofereixen per a realitzar activitats i serveis, així com el seu grau d'implicació amb el projecte, les seves capacitats i certificacions, així com la seva valoració.

Podeu informar-vos i posar-vos en contacte amb ells directament

guifi.net procurarà donar suport a aquelles empreses/voluntariat que s'avinguin a col·laborar en el projecte, sense cap altre compromís.

Termes i condicions de les empreses/voluntariat que es llisten a les zones:

  • Qualsevol empresa/voluntari/ària són convidats a afegir-se com a proveïdor. Per fer-ho han d'afegir el seu perfil de proveïdors, amb les dades de contacte, especificant si són professionals o voluntaris, quines capacitats i certificacions tenen, així com el seu grau de compromís amb el projecte i la seva autoavaluació.
  • La relació comercial i els compromisos que es derivin sempre seran entre el proveïdor i els seus clients. En cap cas guifi.net n'assumeix responsabilitats.
  • Les activitats i oferiments que es llisten han d'estar sempre relacionats amb la prestació de serveis, subministrament de béns i equips o accés a determinats continguts i ha d'estar legalment habilitada per fer-ho.
  • Cal observar pràctiques comercials ètiques, d'acord amb la filosofia social del projecte.
  • En cap cas cap proveïdor pot cobrar cap quantitat en concepte de quota o similar per accedir o fer ús de la xarxa de guifi.net. Tampoc reclamar exclusivitat, concessions, tracte preferencial o drets adquirits. La relació comercial s'ha de basar sempre en la contraprestació que aporta.
  • Les instal·lacions s'han de realitzar preferentment conforme als criteris tecnològics i d'organització que en cada moment s'estiguin establint des de guifi.net. En cas d'introduir nous criteris o tecnologies, té l'obligació d'informar-ne, explicar-ne els motius i donar facilitats per fer pública tota la informació que hi hagi disponible.
    Hi ha l'obligació d'informar de qualsevol aspecte tècnic de la instal·lació que pugui afectar a la lliure circulació de dades a la xarxa: per exemple, polítiques de prioritats de servei, etc.
  • En cap cas es poden instal·lar sistemes o mecanismes orientats a manipular, espiar o transformar la informació que circula per la xarxa i que no sigui pròpia.
  • En funció de les necessitats o la realitat del moment, es poden modificar aquestes condicions, treure'n i afegir-ne.

Si bé qualsevol proveïdor és convidat a llistar-se i posar continguts de caràcter comercial en el seu perfil, guifi.net es reserva el dret de realitzar-hi canvis o denegar-ne l'accés si es creu que no s'estan respectant aquestes condicions. En cap cas guifi.net es fa responsable d'aquests continguts o de les responsabilitats derivades de les relacions entre aquests proveïdors i els seus clients, ni pot garantir cap nivell de servei.