Languages

User login


Antenes en Comunitats de Propietaris o de Veïns


Infraestructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicacions

Si volem posar una antena a un edifici on hi ha una Comunitat de Propietaris o Veïns el primer que ens passa pel cap és allò de "potser no me la deixaran muntar ..." i com que a totes les Comunitats hi ha gent de tota mena ...

Segurament per aquest motiu el legislador es va inventar una llei sobre infraestructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicacions que diu que si algun veí vol posar una antena a l'edifici està obligat a posar-la a la teulada, però com que el legislador tampoc és tonto, va articular que aquest veí pugui COMUNICAR  o NOTIFICAR (no demanar) per escrit al president de la comunitat de veïns que té la intenció de posar una antena a la teulada, escrit lliurat al president amb rebut de la presentació on consti la data d'aquesta.

La Comunitat pot fer dues coses:
- posar-se d'acord, fer una instal·lació comunitària i assumir el cost d'aquesta
- no fer res, dir el què els roti, ... en aquest cas el veí, passats 15 dies des de la comunicació pot procedir a fer la instal·lació assumint completament les despeses d'aquesta, detall llei:

*Quan el propietari d’un pis o local o, en el seu cas, un arrendatari, desitgi rebre la prestació d’un servei de comunicacions electròniques al qual es pugui accedir a través d’una infraestructura determinada, haurà de comunicar-ho al president de la comunitat de propietaris o, en el seu cas, al propietari de l’edifici, abans d’iniciar qualsevol obra. El president de la comunitat de propietaris o el propietari li hauran de respondre abans de 15 dies des del moment de la comunicació, i s'aplicaran, segons procedeixi, les següents regles:

  • ( A ) En cas que ja existeixi a l’edifici la infraestructura o, si en el termini de tres mesos des de la comunicació estigués previst d'adaptar-ne l’existent o d'instal·lar-ne una de nova amb la finalitat de permetre l’accés als serveis en qüestió, no podrà dur-se a terme cap obra per part del copropietari o de l’arrendatari.

  • ( B ) En el supòsit que no existeixi la infraestructura, no inclogui el servei al qual el copropietari o l’arrendatari desitja accedir, o no se n’instal·lés una de nova ni se n’adaptés la preexistent en el termini de tres mesos, el comunicant podrà realitzar l’obra que li permeti la recepció dels serveis de comunicacions electròniques corresponents. Els costos de la instal·lació aniran al seu càrrec, si no hi ha d'altres usuaris.

  • ( C ) En el cas que posteriorment altres veïns volguessin accedir al mateix servei hauran de connectar-se a l’antena del primer, compartint la instal·lació i la part corresponent dels costos, i no podran afegir noves antenes individuals.

Recomanació, si en tens ganes :)

Redacta un escrit comunicant el què vols muntar amb la intenció de fer-ho obert perquè tota la resta de veïns en puguin gaudir i esmentant que d'acord amb el què estableix la normativa vigent, passats 15 dies des de d'aquesta notificació, portaràs a terme la instal·lació assumint-ne les despeses.

Adjunto un model que, si el personalitzeu, us pot servir.

Això ho pots fer d'acord amb:

Decret Llei 1/1998, sobre infraestructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicacions de 27.02.1998 (BOE núm. 51, de 28.02.1998)
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/04769&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/1998/02/28/pdfs/A07071-07074.pdf

En el cas ( A ) cal esperar que adaptin infraestructura , pero segurament no serà Guifi.net. El que  poden respondre es  que els operadors que donen serveis que dedueixen erroneament  que necesites,  ja hi tens accés o estan en procés adaptant infraestructura ( nova generació FO ) ,  bla, bla, bla ... però no es el que em notificat i el  que desitgem accedir. 
Deducció : o SI o SI han de deixar realitzar infraestructura necessaria i  que usuari tingui accés al servei desitjat.
 

Un cop passats els 15 dies i son els casos  ( B ) i ( C ) o el cas de no resposta :
- si hi ha bon rotllo: us poseu d'acord i planifiqueu el dia de la instal·lació
- si no hi ha bon rotllo: envies una segona comunicació dient que com que han passat 15 dies  des de l'anterior comunicació procediràs a fer la instal·lació en tal data

Recomanació, si no en tens ganes :)

Munta un router amb B.A.T.M.A.N. a la finestra, posa-hi un hotspot per informar als veïns de la zona que si també posen un router amb B.A.T.M.A.N. podreu compartir, el què vulguis, de la teva ADSL, segur que algun dels que no te l'han deixat posar (per falta de coneixement) es munten un node i us feu amics.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
sinuso.org's picture

He corretjit : Adjunto un

He corretjit : Adjunto un model que, si el personalitzeu, us pot servir.
Per: Adjunto un model que, si el personalitzeu, us pot servir.

Salut i gracies per el document :)

Llei d'Antenes

LEY DE ANTENAS

LEY 19/1983, de 16 de noviembre, sobre regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las estaciones radioeléctricas de aficionados son instalaciones que sirven a unas funciones de instrucción individual de intercomunicación y de estudios técnicos, efectuados por personas debidamente autorizadas que se interesen en la radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro.

Además de los indicados fines privados, estas instalaciones prestan servicios de utilidad pública en determinadas ocasiones, habiéndose reconocido este carácter de modo oficial por la colaboración que sus titulares prestan a las autoridades nacionales en circunstancias extraordinarias.

Por otra parte, se trata de una actividad plenamente reconocida y regulada en el Reglamento de Radiocomunicaciones, anexo al vigente Convenio Internacional de Telecomunicaciones, de 25 de octubre de 1972, firmado y ratificado por España mediante instrumento de 20 de marzo de 1976. En concordancia con esta legislación internacional integrada en nuestro ordenamiento jurídico, la Reglamentación nacional en la materia aprobada por Orden ministerial de 28 de febrero de 1979, establece las condiciones y requisitos para ser titulares de estas instalaciones, así como las obligaciones que ello comporta y el papel de la Administración, a fin de que se cumplan las especificaciones técnicas y se haga el debido uso, tanto de las instalaciones como de las bandas de frecuencias radioeléctricas, siguiendo las recomendaciones y las normas de los Organismos internacionales competentes.

Como elementos indispensables para el funcionamiento de las estaciones radioeléctricas de aficionados, sus titulares precisan instalar en el exterior de los inmuebles en que ejercen esta actividad las antenas y sus componentes complementarios, para lo que necesitan la oportuna autorización de los propietarios, quienes, de este modo, vienen a condicionar la efectividad del derecho que concede la licencia de aficionado, válidamente expedida por la Administración.

A este fin se hace necesario promulgar la norma que, respetando el derecho de los terceros usuarios del espectro radioeléctrico y conjugando los intereses en posible conflicto entre radioaficionados y propietarios de los inmuebles, establezca, con las garantías suficientes, el derecho de quienes estén autorizados para ello a instalar antenas en el exterior del inmueble en el que posea la correspondiente estación, regulando los requisitos exigidos y las facultades del titular del derecho de propiedad para su protección.

Artículo primero
Quienes estando legitimados para usar de la totalidad o parte de un inmueble y hayan obtenido la autorización reglamentaria del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones para el montaje de una estación radioeléctrica de aficionados, podrán instalar, por su cuenta, en el exterior de los edificios que usen, antenas para la transmisión y recepción de emisiones.

Artículo segundo
Los daños y perjuicios que se originen con motivo de la instalación, conservación y desmontaje de las antenas y demás elementos anejos a las mismas, correrán a cargo de los titulares de las licencias de estaciones radioeléctricas de aficionados, así como las reparaciones o indemnizaciones a que hubiere lugar.
La anterior responsabilidad se garantizará mediante el correspondiente contrato de seguro establecido con una entidad del ramo, cuya póliza habrá de cubrir en la cuantía suficiente y en los términos adecuados, las contingencias que puedan suscitarse.

Los derechos que el articulo 545, párrafo 2, del Código Civil reconoce al dueño del predio sirviente, se ejercerán en su caso por la Comunidad de Propietarios, bastando que la decisión se adopte por mayoría simple.

Artículo tercero
La instalación de antenas y de sus elementos anejos, conforme a lo establecido por la presente Ley, no será obstáculo para que puedan realizarse ulteriormente obras necesarias en el inmueble, aun cuando para la realización de las mismas haya de procederse, temporalmente, a desmontar parcial o totalmente las instalaciones, sin que por ello el titular de las mismas tenga derecho a ningún tipo de indemnización, debiendo quedar finalmente la instalación en condiciones similares a las anteriores.

Artículo cuarto
La cancelación de la licencia de estación, de la autorización de montaje o la falta de vigencia del contrato de seguro a que se refiere el articulo 2º de la presente Ley, implicará la pérdida del derecho que la misma reconoce.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Reglamentariamente se determinarán las condiciones para la instalación de las antenas, asegurándose la idoneidad del emplazamiento de las instalaciones de la estación, así como sus condiciones de seguridad y garantizando que la misma no ocasione perjuicios a los elementos privativos y comunes o al uso de los mismos por los propietarios o titulares de derechos sobre el inmueble. De igual forma se establecerán los requisitos administrativos, las prescripciones técnicas y cuantas especificaciones sean necesarias, quedando garantizado en todo caso el derecho de los terceros usuarios del espacio radioeléctrico.
(NOTA: La Orden ministerial de 28 de febrero de 1979, a que hace referencia en la exposición de motivos, ha sido sustituida por la ORDEN ITC/1791/2006, de 5 de junio, por la que se aprueba el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por aficionados, BOE núm. 137, Viernes 9 junio 2006.

Llei d'Antenes de Radio Aficionats

La Llei d'Antenes 19/1983 regula la instal·lació de les antenes de ràdio aficionats, aquesta no és la que regula les antenes de telecomunicacions, tot i això, és interessant veure com entre aquesta llei del 1983 i la d'instal·lacions comunes hi ha un detall molt important a tenir en compte, en la d'instal·lacions comunes és busca deixar molt clara la garantia que qualsevol propietari o arrendatari té per a fer instal·lacions ben fetes que li aportin l'accés a serveis de telecomunicacions, fins i tot, articulant-se els mecanismes necessaris per garantir aquest dret davant de la resta de veïns de l'immoble.

moltes gràcies!!!

Anirà de conya...

no aplicable Radio Aficionats

efectivament

No sé si l'aplicable seria aquesta:
http://www.coag.es/normativa/archivos/79/79.pdf

Actualment cal un projecte de telecomunicació en els habitatges nous per les instal.lacions de TV, telefonia, etc. (En principi per les instal.lacions comunes amb que s'ha de dotar l'edifici).

Alguns ajuntaments també demanen un projecte tècnic per l'instal.alció de qualsevol antena que vegin extranya (... mentre proliferen parabòliques i altres trastos per balcons i façanes)

Exactament

La 1/1998 és l'aplicable i en funció del que disposa he confeccionat el model de petició al President de la Comunitat de Propietaris, també està bé conèixer que tant ho pot demanar el propietari del pis com un llogater.

Bé,

ara m'adono que ja és el primer que citaves. Sorry.

Mira't això més recent:
http://www.boe.es/boe/dias/2003/05/14/pdfs/A18459-18502.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/05/27/pdfs/A20223-20249.pdf
Les normatives municipals que conec afegeixen a això detalls d'alçades màximes, distàncies/angles a façanes, etc., i serien aplicables a tot el que sobresurt de la construcció: baranes de terrats i balcons, aparalles d'aire condicionat, antenes, etc., sobretot pensant en l'impacte visual. S'ha de fer que els elements caiguin dins dels límits, s'ha d'haver previst la resistència mecànica (vent), etc.

Quan pugui m'ho miro

És que només el primer veig que té 44 pàgines

No firma

Que passa si el president es nega a firmar el document?

No passa res

També t'hi pots trobar que no et vulgui firmar, hi ha gent per tot, però no hi ha problema, per evitar que això et pugui passar hi vas a donar-li en mà amb un parell d'amics teus, educadament li expliques i li demanes que vols tenir constància del lliurament de la comunicació, tal i com estableix la normativa, si signa cap problema, i si no vol signar et despedeixes educadament i com que tens un parell de testimonis que poden signar conforme han vist que feies la notificació, queda constancia que s'ha efectuat correctament.

Tinc un president que es un

Tinc un president que es un toca collons. Al final s'ha quedat una còpia i he enviat una altre per fax a l'administració de la comunitat. Però no ha volgut firmar.

Abans que l'hi pogues explicar res, quant he pronunciat la paraula antena, m'ha tallat i a començat a donarme tot tipus d'excuses de les més variopintes, ni s'ha dignat a escoltar la proposta, que el bombin. Anire porta per porta a veure si hi ha algu interesat.

antena per el tubo de ventilació

hola no recordo on vaig veure un que es feina una antena per el tubo de ventilacio o de l'estufa que pujava fins el teulat
el principi es el mateix que el de l'antena del pot de nesquik!
http://guifi.net/ca/node/2503
no se si a tu et pot servir  pero a mes de un si

O.o

O.o

Doncs com no la fiqui al tub del desaigue... XD, jo no tinc cap tub d'aquests :P

Interessant i pràctica informació

Hola,

Lluís Dalmau,

Sóc en Xavier Vidal i estic projectant el node BCNTorroelladMontgri, visc en una comunitat de veïns molt gran i la teva entrada al blog m'ha fet bon servei.

En la meva situació no hi ha la figura "president de comunitat", així que m'he dirigit a l'empresa propietària.

El personal amb que he parlat sempre m'han dit que son ells que m'han de donar el permís.
Jo en tot moment els hi expressat la inenció de pujar al terrat i que els hi venia a comunicar-ho.

De moment
no he pujat al terrat i espero que em donguin una resposta.
Inclus volen que quan pugem al terrat ens acompanyi un dels seus operaris.

( Ho trobo un laberint burocràtic, pro puc esperar i vull disfrutar muntant el node i extenen la XARXAoberta.)

Gràcies !!

Genial

Desitjo que ben aviat puguis fer la primera excursió al terrat per planificar i posar en marxa un nou node de la Xarxa Oberta.

Homolagat

Hola!
he presenstat l' escrit en una comunitat de veins que hi viu un amic
el president amb contesta:
1 Fer una demanda adreçada al presient de la comunitat sol.licitant
l'instalació d'una antena wifi

2 Presentar un projecta d'instal.lació
a  objecta de l'instalació 
b principals caracteristiques espacifuques(velocitat,conectivitat,propietari del suministre,preu cosum etc ..)
c pressupost complet d'instal.lació per tota la comunitat fet per un instalador homologat  
d altres

la meva pregunta es 
hi ha Homologació de instalador d'antenes wifi?
com es pot homologar una instalació?

be gracies companys

 

a Juliol de 2008 no hi ha homologacions per instal·lacions wi

(copio i pego)-m'ha semblat interessant afegir aqui la informació-

-En knoppix per la llista guifi-usuaris (2008-07-08) va explicar:
 
"...amb el tema de Homologat no hi ha instalacions wifi Homologades
el que si hi ha es intaladors d'antenas de tv Homologats
el que els hi pots dir es que els aperells routers estan Homologats...."

Que es un B.A.T.M.A.N. ?

Que es un B.A.T.M.A.N. ?

sinuso.org's picture

B.A.T.M.A.N.

B.A.T.M.A.N. https://www.open-mesh.net/batman per fer xarxes amb mesh.

PD: Els teus companys de graciasensefils crec que el fan servir per a la mesh de Gracia, l'unica zona a Barcelona on hi ha mesh actualment.

eloi.rebes's picture

Actualitzacions...

...s'agraeix molt tenir a mà una informació com aquesta.

  La meva pregunta és si encara és vigent, o hi ha hagut alguna novetat amb les lleis o normatives.

 Gracies  ; )