Languages

User login


Crear un entorn de desenvolupament de l'aplicació de guifi.net amb eclipse+subversion sobre un FC10


Aquestes instruccions les he fet de la meva instal·lació en un portàtil amb un Fedora Core 10, pero amb petites variacions haurien de servir per a qualsevol distribució (Ubuntu, Debian...). Si ho feu amb una altra distribució, fora bo que aprofiteu per indicar les diferències.

De moment aquesta guía conté el següent:

 1. Instal·lar els paquets
 2. Activar l'inici automàtic
 3. Crear una base de dades
 4. Configurar un virtualhost
 5. Activar el drupal
 6. Fer checkout via Subversion dels moduls de desenvolupament "guifi" i "budgets" des del Eclipse
 7. Activar els mòduls de guifi.net

Instalar els paquets

Nota: En un fedora, si instalem el drupal per paquets, queda instal·lat al directori /usr/share/drupal
Si ens fem la instalació a mà, o esteu fent servir una altra distribició, canvieu les referències a aquest directori perl que correspongui.

yum -y install httpd drupal mysqld php mysql-server phpMyAdmin eclipse eclipse-subclipse eclipse-phpeclipse

Activar l'inici automatic, amb sudo o des de l'usuari root per fer-ho sense sudo:

sudo chkconfig httpd on
sudo chkconfig mysqld on
sudo service httpd start
sudo service mysqld start

Crear una base de dades, entrar al mysql

mysql -u root

...i crear la base de dades des de la shell del mysql (canvieu els '***' per la password que vulgeu posar):

CREATE USER 'd6x'@'localhost' IDENTIFIED BY '***'; GRANT USAGE ON * . * TO 'd6x'@'localhost' IDENTIFIED BY '***' 
WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 MAX_USER_CONNECTIONS 0 ; 
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `d6x` ; GRANT ALL PRIVILEGES ON `d6x` . * TO 'd6x'@'localhost';

Configurar un virtualhost de l'apache amb el drupal

Editeu el fitxer de l'apache, i poseu un virtualhost per a la web de desnvolupament amb el drupal. L'anomenarem "elmeuservidor.guifi.net" (canvieu aquest nom per el que us vingui de gust en totes les referències que s'hi faràn des d'aqui en endavant).

sudo vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

... i descomenteu la linia "# NameVirtualHost *:80", que és pels volts de la línia 977 del httpd.conf, deixant-la així:

NameVirtualHost *:80

I afegiu al final del fitxer el nou virtualhost amb el nom de la web que voldreu fer servir, per exemple així:

   DocumentRoot /usr/share/drupal   ServerName elmeuservidor.guifi.net 

I editeu el /etc/hosts per assegurar-vos que es resol el nom

sudo vi /etc/hosts

Assegureu-vos que en la linia on hi apareix el 127.0.0.1 hi ha també "elmeuservidor.guifi.net" i reinicieu l'apache:

sudo service httpd restart

Activar el drupal

Ja amb el navegador, visiteu l'adreça http://elmeuservidor.guifi.net Seguiu les intruccions per activar el nou drupal que se us mostra. Haureu de dir-li com a paràmetres de la base de dades que l'usuari es diu "d6x", la base de dades també "d6x" i com a password, la que li hagueu posat.
Es important que activeu la opció de "Clean urls".

Check out dels moduls "guifi" i "budgets" des del repositori subversion de lafarga amb l'eclipse.

Un cop configurat el drupal i funcionant, ja podem passar a muntar l'eclipse per muntar l'entorn de desenvolupament amb els mòduls de guifi.net.

 1. Crear un directori on hi posarem l'entorn de desenvolupament.
  Coma usuari "root":

  cd /usr/share/drupal/sites
  mkdir elmeuservidor.guifi.net
  chmod a+rw elmeuservidor.guifi.net
  
 2. Obrir l'eclipse
  Posar com a workspace:
  /usr/share/drupal/sites/elmeuservidor.guifi.net

 3. Crear un nou projecte a l'eclipse:

  • Opció "File->New"

  • A "Select wizard" ecollir "SVN->Checkout projects from SVN"

  • Opció "Next"

  • Escollir "Create new repository location"

  • Escriure-hi en la url:

   https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/guifi/drupal6x

  • Opció "Next", acceptar el certificat de forma permanent i posar l'usuari d'accés a la SVN

  • Desplegar les opcions que apareixen, i escollir "modules"

  • Escollir "Next"

  • Escollir "Check out as a project in the workspace", deixar "modules" com a "Project Name"

  • Escollir "Next"

  • Deixar activat "Use default workspace location"

  • Escollir "Finish", això fara el "ceckout" de la darrera versió de la SVN que hi hagi a lafarga.

 4. Posar vistes del php i els paràmetres d'edició del drupal

  1. Obrir la perspectiva pel mode "PHP"
   Opció "Window->Open perspective->Other", escollir-hi el PHP, i "OK"

  2. Posar els paràmetres d'edició del drupal per a l'eclipse
   Estan descrits a: http://drupal.org/node/75242

   1. A "Window->Preferences"

    1. A l'apartat "General"

     1. A Appearance->Content types de la dreta, cliqueu Text -> PHP Source Type:
      Afegiu *.engine, *.theme, *.install, *.inc, *.module i *.test un a un des de la opció "Add"

     2. A "Editors->Text editors"
      Poseu "2" a displayed tab with, activeu "Insert spaces for tabs", i activeu "Show line numbers"

    2. A L'apartat "PHPEclipse->PHP"

    3. En la pestanya "Typing"
     Assegurar-se que queda activat "Insert spaces for tab"

    4. En la pestanya "Appearance", deixeu el valor de "Displayed tab with" a "4", d'aquesta manera ens adonarem quan hi han tabuladors mal posats.

    5. En subopció "PHPEclipse->PHP->Formatter"
     Pestanya "Style":
     Desactiva "Identation is represented by a tab" i ·"Compact assigment" (si es que no ho estan)
     Posa "2" a "Number of spaces representing a tab

Aqui ja tenim tot l'Eclipse ben configurat, ara ja podem obrir els arxius amb el codi i editar-los, etc.
Per actualitzar de nou el el codi amb lafraga, anem a l'arbre del navegador dels arxius de l'esquerra, i des del punt que vulguem de l'arbre cliquem amb el botó del ratolí de l'esquerra, i escollim la opció "Team->Update"
Per fer un "Commit" (confirmar els canvis al repositori de lafarga) fem el mateix que per a un "update" però en lloc de la opció "Update", fem servir la opció "Commit" i en la finestra de diàleg que s'obrirà, posem un text explicatiu del canvi que s'ha fet (millor en anglès).

Fixeu-vos que des del mateix menú de "Team" tenim altres opcions ben útils, com per exemple fer comparacions amb versions anteriors, etc.

Activació dels mòduls "guifi" i "budgets"

Aneu al directori on hi ha el vostre drupal i copieu el "settings.php" del directori sites/default cap al directori sites/elmeuordinador.guifi.net:

  cd /usr/share/drupal/sites/default
  cp settings.php ../elmeuordinador.guifi.net

Nota: arribats a aquest punt, podrieu continuar amb la configuració tal i com s'explica en l'arxiu modules/guifi/INSTALL.txt.
Aneu amb el navegador, cap a la pantalla del drupal per a l'activació de mòduls ( admin/build/modules ) i activeu el mòdul "budgets" i el mòdul "guifi".
Si voleu, podeu configurar rols i permisos per a accedir a les diferents opcions. Normalment a més del administrador i l'usuari autenticat, hi hauria d'haver també un rol per a administradors de xarxes, que pugui editar tots els nodes encara que no siguin els seus.

Configureu les opcions al vostre gust del mòdul de guifi.net des de la url http://elmeuservidor/admin/settings/guifi

Com a clau API del googlemaps, si el vostre servidor acaba amb "guifi.net", podeu fer servir aquesta:

ABQIAAAAAK9chFGyeT3aw-EZsnitkhQYbJGzzMEHdPsHyd36802uRzo4ihQ0t1qkSzP_eYC6YrOaUnYBXtSdNA

O si no, obteniu-ne una de nova des de la url que se us subministra en la mateixa pàgina de configuració.

 

Arribats a aquest punt ja podeu crear zones, rangs d'adreces ip, nodes... vegeu més detall en el modules/guifi/INSTALL.txt Més endavant, configurarem el mapserver i els mapes, i els serveis CNML.

 

Nota: Si voleu, també us podeu carregar una còpia de la base de dades, així ja hi ha molt snodes creats, etc. Si feu això però haureu d'apujar alguns paràmetres perquè li cal més memòria per gestionar-ho. Com a mínim editeu el /etc/php.ini i poseu-li que el màxim de memòria per procés sigui de 256MB (per defecte és de només 32MB).

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Opció "Next", acceptar el certificat de forma permanent i posar

Opció "Next", acceptar el certificat de forma permanent i posar l'usuari d'accés a la SVN

 quin es el usuari?

merci

amb contesto a mi

anonymous