Languages

User login


Editorial al 9 Nou: guifi.net, model de societat civil


[image:24367,right]A l'editorial del 9 Nou es comenta el paper de la societat civil a través de guifi.net en el camp de les Telecomunicacions.

[image:24367 size=large]

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

+1 a tot

+1 a tot el que s'hi diu!

SGElectronics.cat's picture

Autor del article...

Qui es  l´autor del article.... un 10 !!!  felicitats !!!