Languages

User login


el meu primer enllaç N


eloi.rebes's picture

Les primeres proves de l'enllaç N a 5Ghz, des de 2 punts molt visibles entre ells a Palafrugell, han estat prou acceptables. Aquí explico com companys de guifi m'han anat informant per realitzar l'enllaç.

 

1.- Material utilitzat:

  • 2 caixes estanques amb antena de polaritat vertical i horitzontal, (IP65 DUAL  Antenna 5 GHz. 20 dBi Outdoor Enclosure  (2 x SMA F jack connector, a l'interior de cada caixa)

  • 2 targetes minipci  Mikrotik R52N 802.11AGBN 65/100 mW 300 Mb/s (les 2 fletxes indiquen els 2 connectors IPX.)

  •  2 rb600a, sense extensió, o sigui, només 4 radios màxim. Caixa estanca molt justa.

2.-  instal·lació:

 Si us fixeu amb les minipcis, ténen 2 conectors que cada un ha d'anar a un dels connectors que porta la caixa estanca. O sigui, que una sola radio es conecta a 2 antenes a 5Ghz. En aquest cas la caixa estanca té 2 polaritats, vertical i horitzontal. Per tant necessitarem 2 pigtails per cada radio.

 Les proves que he fet han estat connectant el primer connector a la polarització vertical i el segon a la horitzontal. Les dues instal·lacions igual.

 Poca cosa més...

3.- configuració:

 En aquest apartat és el més entretingut, ja que s'ha d'acabar de configurar a mà!

 L'unsolclick ens fa falta igualment, ja que ens dóna les configuracions de la web de les ips, macs, i les rutes necessàries. Però la diferència esta en l'enllaç wds, que s'ha de canviar a ap-client.

 Dades a tenir en comte:  la rb600a  ha d'estar amb la última versió del RuterOs 4.x, per tal de poder treballar amb les rb52n. Aquí potser ens cal un altre "comesfa" per poder migrar sistema operatiu del mikrotik a la 4.x

 Un cop ho tinguem tot actualitzat, hi passem l'unsolclick igualment. Comprovem que tot ens funcioni. Enllaços, rutes, etc...

 Ara va de bó!

 Hem de desactivar els wds

 Anem a IP > Adress List:  i canviem el  "wds_xxxx" la "interficie" de "wds_xx" a "wlanX". És a dir, canviem l'assignació de la interfícia del wds perque la IP que ens ha donat la web la tingui la interficie real i no pas la wds.

 Ara ens queda canviar el mode de connexió, de "ap bridge" (el de wds), deixem un igual "ap bridge", i  canviem l'altre a "station".  Canviar la freqüencia a N, i posar el mateix SSID a tots 2, ja que ara ha passat a ser ap-client.

 

4.- proves

  • distancia de 5metres, entre els 2 supernodes:

 

  • distància de 4,3km, situacions finals dels supernodes:

 


 

   Després de tot això, ho he posat tot en fase de proves... per veure el rendiment, si hi han desconexions, etc...

   Blog obert a tot tipus de suggeriments, consells i preguntes...

 SAX!

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
SGElectronics.cat's picture

Una eina que et pot ajudar...

per  fer càlculs enllaç http://www.terabeam.com/support/calculations/som.php