Languages

User login


Problemes amb les gràfiques


Hola,

Fa força temps que estic connectat a guifi.net i la connexió funciona correctament, inclosa la sortida cap a Internet mitjançant un proxy, però les gràfiques no m'han funcionat mai. Algú em podria ajudar i dir-me a què és degut i com solucionar-ho?

El meu node és el 2942.

Moltes gràcies.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
eloi.rebes's picture

encara no?

encara no et grafica?

he fet un ping al teu trasto, a 10.138.23.139 i res.. en canvi a on et connectes, a 10.138.23.129 sí que respon...

tens apagat el trasto?

en el teu node sembla estar bé, tindràs problemes amb la configuració del trasto potser?