Languages

User login


Node de BellmuntTorelloAP2...no està operatiu?


Hola, vull connectar amb el node http://guifi.net/guifi/device/11161, però em sembla que està desconnecta't...pot ser?...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

ara mateix no

Son dos quars de nou del dia 25 d'agost i funciona. Veig però que a la pàgina web no surten els enllaços dels clients... :S

No sé si algú ho ha tocat. Ho dius perquè no pots fer l'enllaç des del web? o perquè no la veus des de l'antena?

Salutacions!